מלגות‏ > ‏

המועצה הדתית הדרוזית מודיעה על חלוקת מלגות לסטודנטים הדרוזים

נשלח 12 ביולי 2011, 16:46 על ידי היתם אבו יוסף   [ עודכן 7 באוג׳ 2011, 5:16 ]

המועצה הדתית הדרוזית העליונה

المجلس الديني الدرزي الأعلى

הודעה לסטודנטים הדרוזים על חלוקת מלגות המועצה
 
המועצה הדתית הדרוזית החליטה לחלק מלגות לסטודנטים דרוזים הלומדים לימודים אקדמאיים מלאים, במוסדות להשכלה גבוהה, אשר מוכרים על ידי המל"ג ( המועצה להשכלה גובהה).
עדיפות בחלוקת המלגות תינתן לסטודנטים העונים על אחת הדרישות שלהלן:
 
1.      סטודנטים דתיים ואשר מקיים אורח חיים דתי ( על פי אישור "סאיס" בית התפילה אליו משתייך המועמד).
 
2.      סטודנטים מצטיינים, לפי החלטת הדיקנט במוסד שבו לומדים, בכפוף להמצאת גיליון ציונים ואישר הדיקן לכך.
 
3.      סטודנטים הלומדים אחד מהמקצועות הבאים:
 
א.    מקצועות ההנדסה השונים ( ללא הנדסאים). 
ב.     פיזיקה.
ג.       מתמטיקה.
ד.     מדעי המחשב.
ה.    כימיה.
ו.       ביולוגיה.
 
4.      סטודנטים הלומדים לתואר שני באחד החוגים הבאים:
א.    פסיכולוגיה.
ב.     שפה וספרות אנגלית.
ג.       שפה וספרות ערבית.
 
5.      מצב כלכלי קשה:
סטודנטים ממשפחות דלות אמצעים, בכפוף להמצאת אישור מתאים מלשכת הרווחה שברשות המקומית שבתחומה מתגורר הסטודנט. (סטודנטים המבקשים לקבל מלגה בגין קריטריון זה, יידונו בוועדת חריגים, אשר תהא לה הזכות לדרוש אישורים ו/או מסמכים נוספים אשר מאמתים את הנתונים שמופיעים בבקשה).
 הערות:
 
                    א.        סטודנטים אשר שכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גופים ממלכתיים ו/או מוסדות ו/ארגונים שונים, אינם זכאים לקבלת המלגה.
 
                     ב.         בקשה שתוגש ללא כלל האישורים הנדרשים לא תידון, ומועמדות הסטודנט לקבלת המלגה תיפסל.
 
                      ג.         לא תינתן מלגה לסטודנטים אשר משתכרים בגובה השכר הממוצע במשקומעלה.  
 
                     ד.         במידה וימצאו שני סטודנטים ויותר מבני אותה המשפחה, העונים לקריטריונים, תידון זכאות הסטודנטים הנוספים במסגרת וועדת חריגים.   
 
                    ה.        יש להגיש את טופס הבקשה למלגה המצורף להודעה זו, בצירוף כלל האישורים הנדרשים עד ליום: 15 לאוגוסט 2011.
 
                      ו.         בקשה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הבקשות, לא תידון ומגיש הבקשה לא יהיה זכאי לקבלת המלגה.
 
                     ז.         ניתן להגיש את הטפסים במשרדי המועצה, באתר נביא אלח'דר עליו השלום בכפר יסיף,  או באמצעות משלוח בדואר רשום לכתובת:
המועצה הדתית הדרוזית העליונה,  ת"ד 1,  כפר ג'וליס 24980.
 
                    ח.        לבירורים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפונים הבאים:  050-7490914 או בטלפון 04-9965569.
 
                    ט.        על הסטודנט לחתום במו ידיו על טופס הבקשה ועל ההצהרה הנלווית לבקשה.
 
                      י.         ניתן לקבל טפסים לבקשה למלגה במשרדי המועצה, באתר נביא אלח'דר עליו השלום בכפר יסיף או בביתן השומרים בכניסה לאתר.
 
אישורים ומסמכים שיש לצרף לבקשה:
 
א.    אישור לימודים בתוקף לשנת הלימודים הנוכחית, אשר הופק במהלך שלושת החודשים האחרונים שקדמו להגשת הבקשה (מקור).
 
ב.     אישור על גובה שכר הלימוד שהופק במהלך שלושת החודשים האחרונים שקדמו להגשת הבקשה ( מקור).
 
ג.       אישור תכנית לימודים, הכולל מספר נקודות הזיכוי השנתיות, אשר הופק במהלך שלושת החודשים האחרונים שקדמו להגשת הבקשה (מקור).
 
ד.     צילום תעודת הזהות של הסטודנט, כולל ספח התעודה.
 
ה.    סטודנטים אשר יש להם ילדים עד גיל 18, יש לצרף ספח תעודת הזהות שבו מופיעים פרטי הילדים.
 
ו.       סטודנטים דתיים – יצרפו אישור מאת "סאיס" בית התפילה אליו משתיכם. – לא יתקבלו אישורים מבעלי תפקידים ו/או משרות אחרים.
 
ז.      סטודנטים עובדים: יש לצרף תלושי שכר של שלושת החודשים האחרונים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
 
ח.    סטודנטים מצטיינים – אישור דיקנט וגיליון ציונים מקורי.
 
ט.    סטודנטים בעלי מצב כלכלי קשה, אישור לשכת הרווחה ואישורים נוספים שיידרשו.
 
ĉ
היתם אבו יוסף,
22 ביולי 2011, 14:35
Comments